بسم الله الرحمن الرحیم
گرافیک شیعه - شهید حسن شاطری
...شاطری ما کمتر از عماد نبود و جایگاه ویژه‌ای داشت؛ در غربت و خلوصش همین بس که نمی‌شود خدمات پنهان او را گفت./ ...خدایا تو شاهد باش شهید ما به دست اشقی‌الاشقیا كشته شد...