بسم الله الرحمن الرحیم
زنده باد بهار - گرافیک شیعه - مشایی
این روز ها شعار آقای احمدی نژاد شده زنده باد بها..
اما آیا دیگه از بهار چیزی مونده؟!