بسم الله الرحمن الرحیم
گرافیک شیعه - نوروز
امام صادق علیه السلام:
نوروز روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور کند.