بسم الله الرحمن الرحیم
گرافیک شیعه - پوستر - فاطمیه
تقدیم به مادری که به پای ولایت سوخت تا ما شعله ور شویم.