بسم الله الرحمن الرحیم
گرافیک شیعه آقا - تبریز
این قضیه بد و نامناسب، بنده را نیز از دو جهت ناراحت و متأثر كرد یكی از بابت اصل وقوع ماجرا و دیگری بابت ناراحتی مردم از این قضیه.
این رفتار، حقوق اساسی مردم را نیز تضییع كرد چرا كه زندگی در آرامش و امنیت روانی و اخلاقی، جزو حقوق اساسی ملت است.