بسم الله الرحمن الرحیم
یا اباعبدالله - اربعین
باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست
کز اسیران ره شام خبر می آید