بسم الله الرحمن الرحیم

بین نماز ، وقت دعا گریه می کنی
با هر بهانه در همه جا گریه می کنی