بسم الله الرحمن الرحیم

همین است و جز این نیست

کسی جز تو امیر المومنین نیست